WELCOME to YAOHUSHUA-him Site

(Shua-oleym)

Lesson 2

 

SHUA-OLÉYM po!

 

“ANG SLAIN AT LAUGHING  IN THE SPIRIT”

 

SA MAKABAGONG REVIVAL

AY PAKIKIPAGNIIG SA MGA DEMONYONG ESPIRITU

(Unang Bahagi)

Ang “slain at laughing in the spirit” ay isang inaasahang phenomena ng mga Catholic Charismatic, Pentecostal Oneness at Full Gospel Christian movement. Napakaraming beses mong makikita sa oras na dumapo ang kamay ng mga ministro at pastor sa ulo ng taong pinapalanginan, ang iba’y hinihipan, sila ay biglang nahihimatay o tumutumbang pabagsak sa semento na parang isang bao ng niyog na bumagok pag walang nakasalo, ang iba’y nanginginig, nagwawala at pagkatapos ay babangon na parang walang nangyari samantalang ang congregation ay nagpupuri sa dios nila dahil sa paniniwala na sila ay itinumba  ng espiritu ng dios.  Sa panahon ngayon ay makikita, kahi’t na mismo sa TV, ang mga nagtuturo na may bagong pagkilos o revival ang dios na kung saan ang mga dati’y tumutumba o nahihimatay lang sa espiritu ngayo’y nadagdagan na ng supernatural manifestation. Ang iba’t ibang mga kakatwa at masasamang asal ay mga tumatahol o sumasakmal gaya ng aso, umuungal gaya ng Leon, iba ay tumatakbong napakabilis, ang iba’y nagdidileryo o nahihibang, namimilipit, ang iba’y gumugulonggulong at gumagapang sa sahig, ang iba’y kumurukorokong inahing manok na nangingitlog, biglang tumatawa ng walang control na tinatawag nilang Holy laughter, ang iba’y dumikit sa sahig at hindi makagalaw o makabangon, ang iba’y nagbibisekletang nakahiga at iba pa.  Ang mga supernatural manifestation daw na ito ay may katumbas na “Prophetic Gestures” bagkus sa gawain ng kabanalan ay walang katumbas. At lahat ng ito ay pinasasalamat nila sa dios sa pagtukoy nila na ito ay gawain ng espiritu.

Ito ba ay tunay na gawain ng Banal na Espirito? Ng Demonio? Ng Anghel (Molaokee sa Hebreo)? Ng tao? O ng mga Born-Again Christian?. Sa loob ng 24 taon kong pagsasaliksik at pagbabasa ng Bibliya sa at sa aking karanasan sa pagiging full gospel christian ay hindi ko na rin matiis na hindi ibunyag ang gawain ng mga demonio dahil ito ay isang pakikipagniig o pakikipag-fellowship sa mga masasamang espiritu na hindi nakikita o nakikilala man lamang ng mga tao.

Walang-wala kang makikita saan sa mga Kasulatan ng Bibliya ang nagsusuporta ng doktrinang “Slain at laughing in the Spirit” at ang iba pang masasamang asal ngayon na pinaparatang na gawain ng espiritu mula sa Maykapal.  

Una sa lahat, ang tagalog ng “Slain in the Spirit”  ay “Kitlin sa Espirito”, na salungat sa katuruan ng Kasulatan (QAOTAV sa Hebreong Salita) na ang lahat ng espiritu ng mga tunay na Born-Again ay pangwalang hanggan at hindi maaring kitlin. Kaya ang mga naniniwala rito ay binago nila ang pagkatawag upang mawala ang salitang may relasyon sa “kamatayan” tulad ng “ Pamamahinga sa Espiritu” (Resting in the Spirit), “Kalasingan sa Espiritu” (Drunk in the Spirit), “Pagtulog sa Espiritu” (Sleep in the Spirit), “Bumagsak sa ilalim ng Kapangyarihan” (Fall under the Power), “Dinaig ng Espiritu” (Overcome by the Spirit), “Pagbagsak Patalikod” (Falling Down Backwards) at iba pang inimbentong tawag.

Si YAOHUSHUA ang totoong Hebreong Messias na binigyan ni YAOHU Ulhim ng RUKHA hol-HODSHUApinaka-anointed na tao na lumakad sa lupa na gumawa ng napakaraming himala at nagpalayas ng mga demonio. Sa lahat ng kaniyang hinipo, pinagaling at pinalaya sa demonio ay walang kang makikitang natumba, nahimatay, nagtatawa o nagwawala. Sa kanyang paglilingkod ay walang makikitang manifestation na ating nakikita sa mga revival ngayon ng mga nagpapakilalang apostol at propeta.  Ang 120 disipulo ng Messias ay may malay ng tinanggap nila ang kaloob ng Banal na Espirito noong araw ng Posqayao (Pentecostes) at nagsalita’t nagpuri sa YAOHU Ulhim sa iba’t ibang wika. Wala ni isa sa kanila ang natumba, nahimatay, nagwawala, bagamat natutuwa ay hindi tumawa ng walang control. Noong sila’y kinutyang mga lasing sa bagong alak ng mga di-mananampalataya ay mabilis na ipinagtanggol ni Kafos (Pedro) na sila ay hindi mga lasing. Dahil ang mga lasing ay walang control sa sarili, biglang sumusuka, gumagapang sa lupa, umiihi sa salawal, gumagawa ng kalaswaan, humahanap ng pita ng laman, nagwawala at hindi maawat, nagsisigaw, nahihirapan lumakad ng maayos, bumabagsak at amoy alak.  Sa oras na mawala ang kalasingan, ang iba’y hindi alam ang mga nangyari at ang nakaalam naman ay nahihiya sa kanilang mga ginawa. Malinaw na iniutos sa mga tunay na manamnampalataya ayon sa Efeso 5:18 “ At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng KAGULUHAN, kundi kayo’y MANGAPUSPOS ng ESPIRITU. “ Bakit? Ang tunay na puspos galing sa Espiritu ni YAOHU Ulhim ay sinasabi sa Galatia 5:22-23  Datapuwa’t ang BUNGA ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, KAPAYAPAAN, pagpapahinuhod, KAGANDAHANG LOOB (gentleness), kabutihan, pagtatapat, kaamuan, PAGPIPIGIL (temperance o self-Control); laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.”  Makikita natin sa mga talatang ito na hindi tayo dapat umasal lasing na kabaligtaran ng taong puspos  ng totoong Banal na Espiritu na may pagpipigil.  Ang mga tunay na nakarinig ng mensahe sa Pentecostes ay namangha sa kahimahimalang gawa ni YAOHU UlhimYAOHUSHUA na Molkhiul (Hari) at Odmorul (Pinuno). Dahil ito ang tunay na gawain ng Banal na Espiritu sa Juan 16:7-9 Gayon ma’y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ahnee’y yumaon; sapagka’t kung hindi ahnee yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto  sa inyo; nguni’t kung ahnee’y yumaon, siya’y susuguin ko sa inyo.  At siya pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol;  Tungkol sa kasalanan, sapagka’t hindi sila nagsisampalataya sa akin; “  (Banal na Espiritu) na walang sukat (Juan 3:34) at ang na silay magsalita ng iba’t ibang wika sa kanilang kinikilalang dayuhang wika. Dahil sa pagtatanggol ni Kafos (Pedro) at pagpapaliwanag, marami ang nagsisi at nanampalataya kay

May dalawang naitalang kaso ng aktibidades ng demonio sa taong sinasapian nito. Kapansin-pansin na may KAHAWIG ng supernatural manifestation ng “Slain in the Spirit” at iba pang asal na nakikita nating sa mga revival  lalo na sa mga bagong “sign and wonders movement” ngayon na kasalukuyang nangyayari sa ating panahon. Ibig kong pagbulaybulayin natin ito at lagi idadalangin na olyanu na mabukas ang mata ng iyong puso.

1.  Luke 4:31-37

v31. At siya’ y bumaba sa Capernaum, na isang bayan ng Galilea. At sila’y tinuruan niya sa araw ng Sabbath: v32. At nangagtaka sila sa kaniyang aral, sapagka’t may kapamahalaan ang kaniyang salita. v33. At sa sinagoga ay may isang lalake na may espiritu ng karumaldumal na demonio; at siya’y sumigaw ng malakas na tinig, v34. Ah! anong mayroon kami sa iyo, YAOHUSHUA, ikaw na Nuzrothiy (Nazareno)? naparito ka baga upang kami’y puksain? nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang Banal ni YAOHU Ulhim. V35. At sinaway siya ni YAOHUSHUA, na sinasabi, Tumahimik ka, at lumabas ka sa kaniya. At nang siya’y nailugmok ng demonio sa gitna   (And when the devil had thrown him in the midst), ay lumabas siya sa kaniya, na hindi siya sinaktan. V36 At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa’t isa, na nangagsasabi, Anong salita kaya ito? sapagka’t siya na may kapahamalaan at kapangyarihan ay naguutos sa mga karumaldumal na espiritu, at nagsilabas sila v37. At kumakalat ang alingawngaw tungkol sa kaniya sa lahat ng dako sa palibotlibot ng lupaing yaon.

2.  Marcos 9:14-27

V14. At pagdating nila sa mga alagad, ay nakita nilang nasa kanilang palibotlibot  ang lubhang maraming mga tao, at ang mga eskriba ay nangakikipagtalo sa kanila. V15. At pagdaka’y ang buong karamihan, pagkakita nila sa kaniya, ay nangagtakang mainam, at tinakbo siya na siya’y binati. V16. At tinanong niya sila, Ano ang ipinakikipagtalo ninyo sa kanila? V17. At isa sa karamihan ay sumagot sa kaniya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalake na may isang espiritung pipi; v18. At saan man siya alihan nito, ay ibinubuwal siya at nagbububula ang kaniyang bibig, at nagngangalit ang mga ngipin, at untiunting natutuyo: at sinabi ko sa iyong mga alagad na siya’y palabasin; at hindi nila magawa. V19. At sumagot siya sa kanila at nagsabi, Oh lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ahnee sa inyo? Hanggang kailan  titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. V20. At dinala nila siya sa kaniya: at pagkakita niya sa kaniya, ay pagdaka’y pinapangatal siyang lubha ng espiritu; at siya’y nalugmok sa lupa (he fell to the ground), at nagpagulonggulong na bumubula ang kaniyang bibig. V21. At tinanong niya ang kaniyang ama, Kailan pang panahon nangyayari sa kaniya ito?  at sinabi niya mula sa pagkabata.  V22. At madalas na siya’y inihahagis sa apoy at sa tubig, upang siya’y patayin: datapuwa’t kung mayroon kang magagawang anomang bagay, ay maawa ka sa amin, at tulungan mo kami. V23 At sinabi sa kaniya ni YAOHUSHUA, Kung kaya mo! Ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kaniya na nananampalataya. V24 Pagdaka’y sumigaw ang ama ng bata, at sinabi, Nananampalataya ahnee, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. V25. At nang Makita ni YAOHUSHUA na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumaldumal na espiritu, na sinasabi sa kaniya, ikaw bingi at piping espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kaniya, at huwag ka nang pumasok na muli sa kaniya. V26. At nang makapagsisisigaw, at nang siya mapangatal ng mainam, ay lumalabas siya: at ang bata’y naging anyong patay; ano pa’t marami ang nagsabi, Siya’y patay. V27 Datapuwa’t hinawakan siya ni YAOHUSHUA sa kamay, at siya’y ibinangon; at siya’y nagsitindig.

Luke 9:38-42

V38. At narito, ang isang lalake sa karamihan, ay sumigaw na nagsasabi, Guro, ipinamamanhik  ko sa iyo na iyong tingnan ang aking anak na lalake; sapagka’t siya’y aking bugtong na anak; v39. At narito, inaalihan siya ng isang  espiritu , at siya’y biglang sumisigaw; at siya’y nililiglig, na pinabubula ang bibig, at bahagya na siyang hiwalayan, na siya’y totoong pinasasakitan. V40. At ipinamamanhik ko sa iyong mga alagad na palabasin siya; at hindi nila magawa. V41. At sumagot si YAOHUSHUA at nagsabi, Oh lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan makikisama ahnee sa inyo at magtitiis sa inyo? dalhin mo rito ang anak mo. v42. At samantalang siya’y lumalapit, ay ibinuwal siya ng demonio (the devil threw him down), at pinapangatal na mainam. Datapuwa’t pinagwikaan ni YAOHUSHUA ang karumaldumal na espiritu, at pinagaling ang bata, at isinauli siya sa kaniyang ama.

Matatandaan ba ninyong mabuti ang pagkakahawig sa mga nangyayari sa mga revival?

1.  Ang isang tao sa sinagoga ay inilugmok (itinapon o inihagis) sa lupa o kalagitnaan ng mga tao ng espiritu ng karumaldumal na demonio bago ito lumabas sa tao. Ang inaalihang bata ay ibinubuwal, pinabubula ang bibig, pinangangalit ang mga ngipin na unti-unting natutuyo, pinapangatal siyang lubha, nililugmok sa lupa, at pinapagulonggulong habang bumubula ang bibig, inihahagis sa apoy at sa tubig upang patayin ng karumaldumal na espiritu ng demonio.

2.  Ang kapansinpansin, sa batang tinutukoy ay inaalihan ng bingi at piping espiritu  na maraming kaso ng mga nasa “slain in the spirit” na hindi makapagsalita ng mga ilang oras. Ang kapunapuna,  sa Marcos 9:20 nang ito ay makita ni YAOHUSHUA, pinapangatal siyang lubha ng espiritu; at siya’y nalugmok sa lupa at sa Marcos 9:25-26 noong oras na pinalayas ang espiritu ng demonio, ang demonio bago lumabas ay nagsisigaw at nang siya’y mapangatal ng mainam lumabas ang demonio at ang bata’y naging anyong patay.

Makikita nating ang mga wild behavior na ito ay gawain ng mga masasamang espiritu at hindi gawain ng Banal na Espiritu o ni Messias YAOHUSHUA. Bagkus sila ay nabubuwal sa harapan o presensiya ni Messias YAOHUSHUA. HINDI dahil mayroon silang Banal na Espiritu kungdi may masamang espiritu ng demonio na tuluyang pinalayas ni YAOHUSHUA ang Messias upang ang sinapian ay tumino at maging normal.  

Ang “Slain in the Spirit” bagama’t walang ahneeng nakikitang kapakinabangan upang lumago ang isa sa pananampalataya bagkus nagdadala pa ng maraming masasamang espiritu sa mga kristiano. Ang Kasulatan ay nagtuturo na  ang mga nabubuwal pahiga o paatras (backward) ay tanda ng Paghatol ng galit nI YAOHU Ulhim dahil  sa kasalanan  at mga  naghihimagsik laban kay YAOHU Ulhim. Ilang halimbawa sa Kasulatan ay sa:

I Samuel 4:18 “ At nangyari, nang kaniyang banggitin ang kaban ng Ulhim, na siya’y nabuwal sa likuran sa kaniyang upuan (that he fell from off the seat backward) sa dako ng pintuang-bayan; at nabalian siya sa leeg, at siya’y namatay: sapagka’t siya’y lalaking matanda at mabigat. At hinatulan niya ang Israel na apat na pung taon.

Juan 18:5 & 6. Sinagot niya sila, Si YAOHUSHUA na taga Nazareth.  Sinabi sa kanila ni YAOHUSHUA, Ahnee nga. At si Judas din naman na sa kaniya’y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. Pagkasabi nga niya sa kanila, Ahnee nga, ay nagsiurong sila, at nangalugmok sa lupa (they went backward, and fell to the ground). Kung ating titingnan ang mga tumumba o nangalugmok sa lupa ay mga kaaway ni YAOHUSHUA na nag-aakusa sa kanya bilang isang kriminal at upang siya ay damputin at iharap sa hukuman.  Sa kabila na sila ay nagsiurong at nangalugmok sa lupa  o tinatawag nilang na “slain” ay dinampot pa rin nila si Messias YAOHUSHUA upang hulihin na nagpapakita na hindi nagbubunga ng conversion upang ang mga taong ito ay maniwala na si Messias YAOHUSHUA ay ang Anak ni YAOHU Ulhim at Odmorul (Pinuno)  bagkus sila ay nanatiling di mananampalataya (unbelievers).

 

Jeremias 7:24 Nguni’t hindi nila dininig, O ikinilin man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang saring mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masasamang puso, at nagsiyaong paurong at hindi pasulong (and went backward and not forward). Ang mga nagsiyaong paurong at hindi pasulong ay mga taong nagmamatigas, may masasamang puso at lumalakad na papalayo sa YAOHU Ulhim na Buhay.

Atin din tingnan sa Banal na Kasulatan ang mga dati kung basehan tungkol sa “Slain in the Spirit” at sa mga manifestation nito sa loob ng mahigit 20 taon kong pagiging Born- Again.  Tunay ang YAOHU Ulhim  Movement. ay nagtuturo ng katotohanan sa kanyang mga anak na nagsasaliksik ng mga Kasulatan at nagmamahal sa kanyang mga Salita. Ating makikita ang napakalaking kabaligtaran ng revival sa Bibliya at revival ngayon na tinatawag na New Waves of Revival o Sign and Wonders

1.   I Chronicle 5:11,13-14, At nangyari, nang ang mga saserdote ay magsilabas sa banal na dako (sapagka’t ang lahat na saserdote na nangahaharap ay nangagpakabanal, at hindi sinunod ang kanilang pagkakahalihalili… v13. Nangyari nga, nang ang mga nangagpapakakak at mga mangaawit ay nangagkakatugma, upang mangagpatunog ng isang tunog na maririnig sa pagdalangin at pasasalamat sa Odmorul (Pinuno); at nang kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng mga pakakak, at mga simbalo, at mga panugtog nag tugtugin at magsipuri sa Odmorul (Pinuno), na magsipagsabi, Sapagka’t siya mabuti; sapagka’t ang kaniyang kaawaan ay magpakailanman:  na nang magkagayo’y ang bahay ay napuno ng ulap; sa makatuwid bagay ang bahay ng Odmorul (Pinuno). V14. Na anopa’t ang mga saserdote ay hindi mangakatayo na mangakapangasiwa dahil sa ulap: sapagka’t napuno ng kaluwalhatian ng Odmorul (Pinuno) ang bahay ni YAOHU Ulhim

 

Bihira ngayon na makita mo na bumabagsak ang tao dahil sa presensiya ni YAOHU Ulhim na walang taong namamagitan o nakikialam kung di ang pinakadakilang pagkilos ng Makapangyarihan YAOHU Ulhim.  Ang mga taong tumutumba, nanghihina, di-makatayo o na “slain in the spirit” sa ngayon kadalasa’y diretsong ministeryo ng isang taong  nagpapatong ng kamay, ang iba’y nagbubuga ng hangin na hinding-hindi makikita sa talaan ng Bibliya.  Makikita natin dito na LAHAT ng saserdoteng nagpakabanal ay hindi mangakatayo (at hindi ang iilan ) kapag ang presensiya ng tunay na YAOHU Ulhim  ang naroroon.  Wala pa sa talaan ng mga Charismatic o Pentecostal o full gospel  na lahat ng naroroon ay sabay sabay na hindi makatayo (lalong lalo na ang nag-minister) upang mangakapangasiwa dahil sa presensiya ni YAOHU Ulhim. At ang bilang nila ay napakarami na may pareparehong at sabay sabay na karanasan.

2.  Mateo 17:5-7 Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; siya ang inyong pakinggan.  V6. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasub sila, at lubhang nangatakot. V7. At lumapit si YAOHUSHUA at sila’y tinapik, at sinabi. Mangagbangon kayo, at huwag kayong mangatakot.


Makikita natin sa insidenteng ito, na sina Pedro, Santiago at Juan nang mayroon silang makitang hindi ordinaryong pagbabago (o transfiguration) kay YAOHUSHUA, sila ay boluntaryong sumubasob dahil sa takot.  Walang makikitang ini “slain” sila sa espiritu o dahil sa napakalakas ng presensiya ni YAOHU Ulhim kaya hindi sila makatayo o dahil itinumba sila ng Banal na Espiritu kung di dahil sa sobrang takot. Kapansinpansin din na alam nila ang lahat ng nangyayari sa kanilang paligid hindi kagaya ngayon na “slain in the spirit” na nawawalan ng malay at hindi alam kong ano ang nangyayari sa kanila. Sa talaan nila Marcos at Lucas, nakita ni Pedro si YAOHUSHUA na nakikipagusap kay Moises at Elijah.

3.  Sa pangyayari sa Daniel 10:4-11ay hindi inaasahan ni propeta Daniel na makakaharap  ang makapangyarihan angel at ang Odmorul (Pinuno). Naririto siya upang ihayag kay Daniel ang mangyayari sa kanyang bayan sa huling panahon.

v7. At ahneeng si Daniel ang nakakitang magisa ng pangitaing yaon; sapagka’t ang mga lalake na kasama ko ay hindi nangakita ng pangitain; kundi sumasakanila ang isang di kawasang panginginig, at sila’y nagsitakas upang magkubli. v8. Sa gayo’y iniwan ahneeng magisa, at nakakita nitong dakilang pangitain, at nawalan ahnee ng lakas; sapagka’t ang aking kagandahan ay umuwi sa kasiraan at walang nanatiling lakas sa akin. V9. Gayon ma’y narinig ko ang tinig ng kaniyang mga salita; at nang aking marinig ang tinig ng kaniyang mga salita, ahnee nga’y nagupiling sa isang mahimbing na pagkakatulog, na ang aking mukha ay pasubasob. V10. At narito, isang kamay ay humipo sa akin, na nagtayo sa akin sa aking mga tuhod at sa mga palad ng aking kamay.v11 At sinabi niya sa akin, Oh Daniel, ikaw na lalaking minamahal na mainam, unawain mo ang mga salita na aking sinasalita sa iyo, at tumayo kang matuwid; sapagka’t sa iyo’y sinugo ahnee ngayon. At ng kaniyang masalita ang salitang ito sa akin, ahnee’y tumayo na nanginginig. V12. Nang magkagayo’y sinabi niya sa akin, Huwag kang matakot, Daniel; sapagka’t mula nang unang araw na iyong ilagak ang iyong puso na makaunawa, at magpakababa sa harap ng iyong YAOHU Ulhim, ang iyong mga salita ay dininig: at ahnee’y naparito alangalang sa iyong mga salita…v14. Ngayo’y naparito ahnee upang ipatalastas sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw; sapagka’t ang pangitain ay ukol sa maraming araw pa. V15. At nang kaniyang masalita sa aking ang ayon sa mga salitang ito, ay aking itinungo ang aking mukha sa lupa, at ahnee’y napipi. V16. At narito, isang gaya ng kahawig ng mga anak ng tao ay humipo sa akin ng aking mga labi: nang magkagayo’y ibinuka ko ang aking bibig, at ahnee’y nagsalita, at nagsabi sa kaniya na tumayo sa harap ko, Oh Odmorul (Pinuno) ko, dahil sa pangitain ay nagbalik sa aking ang aking mga kapanglawan, at hindi nananatili sa akin ang lakas. V17 Sapagka’t paanong makikipagusap ang lingcod nitong aking Odmorul (Pinuno) sa Odmorul (Pinuno) kong ito? sapagka’’t tungkol sa akin, ay biglang nawalan ahnee ng lakas, ni may naiwan mang hininga sa akin. V18. Nang magkagayo’y hinipo uli ahnee roon ng isa na kamukha ng tao, at kaniyang pinalakas ahnee. V19. At kaniyang sinabi, Oh taong minamahal na mainam huwag kang matakot: kapayapaan ang sumaiyo, magpakalakas ka, oo, magpakalakas ka.  At nang siya’y magsalita sa akin, ahnee’y lumakas, at nagsabi, Magsalita ang aking Odmorul (Pinuno); sapagka’t iyong pinalakas ahnee.

 

Ang pangyayaring ito sa Lumang Tipan ay walang-walang pagkakahawig sa mga nangyayari sa ngayong bagong revival:

     Una, si propeta Daniel ay manunulat kung saan inihahayag ni YAOHU Ulhim ang kanyang mga Salita sa mga propeta sa iba-ibang kaparaanan ( sa panaginip, sa pangitain, sa pagpapakita ng mga kadakilaang bagay, at iba pa.). Na napakahalaga upang mabuo ang ating Bibliya o Kasulatan na ating aral. 

      Pangalawa, ang pangyayari ay hinding-hindi inaasahan samantalang ang mga pagtumba o paghimatay o pag “slain” ay inaasahan ng tao kaya nga mayroong tagasalo.  Ang layunin ng kapahayagan ay upang ipakita ni YAOHU Ulhim sa kaniyang propeta ang napakahalagang mangyayari sa huling araw.

     Pangatlo, nang si Daniel ay nadaig at nagupiling sa isang mahimbing na pagkakatulog, hinipo siya ng angel upang bigyan ng kalakasan. Salungat sa ating nakikita sa mga revival na pag sila ay nahipo o napatungan ng kamay sila’y nanghihina’t natutumba at iba’y nawawalan ng malay. Kapansinpansin pa na ang matinding pagkakatulog (pagkahimatay) niya ay walang kaugnayan sa paghipo o pagpatong ng kamay ng angel o ng Odmorul (Pinuno), bagkus pinalakas siya nito upang makabangon at makatayo.

     Pang-apat, ilang beses siyang inuutusan huwag matakot, magpakalakas at tumayong diretso na nagpapakita na walang kinalaman ang angel o YAOHU Ulhim sa kanyang panghihina, pagkahimatay at panginginig . Kung di sa tindi ng kanyang takot sa kaniyang kaharap.

     Pang-lima, kapunapuna na ang kanyang mukha ay pasubsub na bumagsak sa lupa (fall forward) na nagpapakita ng paggalang at anyong pagsamba kung ihahambing sa halos 99% ngayon ay tumutumbang pahiga (fall backward). Ang  pagbagsak paharap ay napakahirap saluhin kung laging nasa likod ang tagasalo. Ang iba’y tumatalsik at bumabalibag papalayo sa halip na papalapit sa presensiya ni YAOHU Ulhim.

Malinaw sa pagkakatala sa Kasulatan sa Juan 18:6 na dapat nating tandaan, ang mga taong tumutumba pahiga ay ang mga di mananampalataya, makasalanan (sinners) at, ang masama, ang mga sinasapian ng masamang espiritu ng demonio. Ating ulitin pansin na si Daniel ay propetang tumatanggap ng kapahayagan o revelation na magiging bahagi ng ating Kasulatan.  Halos lahat ay nagkakasundo na lahat na naapektuhan ng ganitong gawi o kilos ay hindi mga Born-Again na tinatahanan ng Banal na Espiritu gaya ni propeta Daniel bagama’t hindi rin siya sinasapian ng mga ibang espiritu. Kaya hindi dapat gawing pamantayan o modelo ng mga Iglesia ngayon ang lahat mga nangyari kay Daniel.

Bakit hindi natin tanungin ang ating mga sarili kung bakit sila’y bumabagsak? Dahil ba si Daniel ay na “slain in the spirit” o “pinatay ng espiritu? Siya ba ay nanginig dahil na puspos ng Espiritu? o Siya ba ay itinumba ng isang hindi nakikitang kapangyarihan? Ang sagot tiyak na HINDI. Ni walang tayong nakitang anumang kapangyarihan ng nagpahina at nagpatumba sa kaniya kungdi ang kaniyang sarili. Kaya sinabihan siyang tumayo ng matuwid, huwag matakot at magpakalakas. At kapunapuna na tuwing siya’y hihipuin, siya’y lumalakas at nakakabawi sa sobrang panghihina.  Dahil sa sobrang pagkatakot niya bagama’t mga bagay na kamanghamangha ang ipinapahayag sa kaniya, hindi makayanan ng kanyang katawang lupa kaya lagi siyang nahihimatay. Laging bumabagsak ang kaniyang mukha paharap sa lupa at nawawalan siya ng malay o hinihimatay. Noong sinabi niya sa pagkabigla na siya ay “natulog ng mahimbing”, ito ay may kinalaman sa kaniyang pagkahimatay . “Ang salitang “natulog ng mahimbing at nawalang malay” ay nanggaling sa Hebreong salita na “radam” na tila isang mekanismo na kasama ng ating katawan ng likhain ni YAOHU Ulhim ang tao upang maging proteksyon sa matinding pagkabigla o trauma.  Walang magawa si Daniel kungdi tingnan ang kadakilaan ng kanyang mga nakikita at makinig sa lahat nilang salita bagamat pinipilit niyang lumakas. At Ilang minuto lang ay babagsak siyang muli sa sobrang panghihina dahil sa takot kaya lagi siyang tinutulungan nila upang bumangon. Ganito rin ang nangyari kay Juan, Ang Nagmamahal, sa unang kabanata ng Apocalipsis ng makita niya ang angel at hipuin siya nito ng siya’y bumagsak pasubsub ang mukha na para ng patay. Samantalang si Juan ay Born-Again at pinanahanan ng Banal na Espiritu dahil sa kaniyang pagkabigla at pagkatakot siya ay nahimatay din noong makita niya ang Odmorul (Pinuno) samantalang siya’y nasa Espiritu (Apocalipsis 1:10) at bumagsak ng paharap o pasubsub sa paanan ni Messias YAOHUSHUA (Apocalipsis 1:17) na wari’y patay at ipinatong ni YAOHUSHUA ang kanyang kamay upang siya ay huwag matakot. Ganito rin ang karanasan ni Juan gaya ni Daniel na susulat ng kahulihulihang kabanata ng Kasulatan.  Malinaw na ang mga Santong ito ay nahihimatay lamang dahil sa katangiang minana ng kanilang katawan na daladala ng kanilang sobrang pagkatakot. Ganito rin ang pangyayari sa Daniel 8:15-18. Ang mga Santong ito ay natural na nahimatay at bumagsak pasubsub at walang kinalaman ang anumang di nakikitang kapangyarihan o ni masamang espiritu o ang Espiritu ni YAOHU Ulhim. Bagkus sila’y hinipo upang bumangon at lumakas kabaligtaran sa ating mga nakikita sa revival.  Ang iba pang references upang sa personal na pag-aaral ay ang mga Gen.15:12-18,19-21, Gen. 17:3, Apocalipsis 1:17, Ezekiel1:28;2:1.

Sa mga sipi sa itaas, makikita ang mga pangyayari ay dahil sa presensiya ng Odmorul (Pinuno) o ng angel at hindi dahil sila ay naghihintay na ma “slain in the spirit” o ang pagbagsak.  Ni hindi nila kinailangan ang tagasalo, mayroon silang pagtitimpi (self-control) at malay sa mga nangyayari.

Kung ang ating puso ay sumusuko lamang sa Salita at Kalooban ni YAOHU Ulhim, hindi mahalaga kung anong bagong supernatural manifestation ng ating katawang lupa. Hindi kailangang makita pa ito ng ibang tao. Ang pagiging Espiritual ay hindi sukat o kalagayang pangkatawan kung di ng puso. Hindi dahil tayo ay naapektuhan sa ating katawang lupa ay maaapektuhan na rin ang ating puso o espiritu.  Hindi ito ang sukatan ng pagiging espiritual.


Sa ibaba ay maikling buod ng Paghahambing sa  mga tinatalakay na supernatural manifestation ng bagong revival na salungat sa tinuturo ng Biblia:

 

 

Anong sanhi ng pagbagsak

Layunin ng Pagbagsak

Paano bumagsak/

bumabagsak ang mga tao

Slain in the spirit( Pagpatay sa espiritu) ayon sa mga naniniwalang kristiano

Pagpatong o Paglalapat ng mga kamay

 

Ang bawat isa na (1)bumabagsak (2)nagkukunwa

(3) at tinutulak ay nasa ilalim ng hipnotismo

(4) at kapangyarihan ng demonio na nagpapahina sa kanilang katawang lupa.

 

Maraming at iba-ibang kadahilanan,

kagalingan sa damdamin at katawang lupa, pagbibigay ng mga kaloob, at anointing para sa panglilingkod

99% bumabagsak patumba o pahiga kaya kailangang may sasalo sa likod pag bumagsak.

 

Ang mga babae pag bumagsak kailangang takpan ng damit ang  bahagi ng babae sa masisilang bahagi ng katawan dahil sa masagwang lagay.

Bibliyang Salaysay tungkol sa mga taong bumabagsak

Kahimahimalang pagpapakita ng mga Angel o ng Odmorul (Pinuno) mismo.

Kapahayagan ng kalooban ni YAOHU Ulhim  upang  maisulat sa canon ng Kasulatan

Lahat ay bumagsak pasubsub sa lupa o paharap, walang sumalo sa kanila, walang babae ang bumagsak sa mga Kasulatan

 


  

Ang “slain in the spirit” at ang ibang asal (behavior) ng kapuspusan daw na nangyayari ngayon sa mga pagtitipon, lalong lalo na ang sinasabing “revival” at “Holy Spirit Invasion”, ay walang kaugnayan sa mga naitala sa Kasulatan na kanilang tinatangkang gamitin upang mapatunayan nila ang kanilang paniniwala.  Bawa’t sipi na kanilang hinango sa Bibliya ay binago ang kahulugan at pinilit mailapat sa kanilang maling doktrina.  At dahil daw sa mga supernatural manifestation na ito ay maraming na-born-again, maraming lumapit ka YAOHUSHUA at napuno ang kanilang mga iglesia. Binabase nila na ang lahat ng nangyayaring  miracle o kamanghamangha sa loob ng kanilang mga churches ay sa Espiritu ni YAOHU Ulhim. Kaya nga ito ay dumarami at lumalago ang bilang ng kanilang miyembro. Ganoon pa man ang mga pinuno nito ay may sala pa rin sa pagtuturo ng salungat sa mga Kasulatan na nagbigay ng maling interpretasyon, magic, hypnotism at gimmick upang magpakita lamang ng mga kababalaghan. “Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. “ I Timoteo 1:7.  Kanilang tinatanggap kahit anong miracle kahit galing sa di nila kilalang espiritu upang maipakita lang nila sa sanglibutan na ang kanilang kapangyarihan ay galing sa YAOHU Ulhim.

Samantalang ang iniuutos ni YAOHUSHUA tungkol sa mga kamanghamanghang gawain ni YAOHU Ulhim na ating gagawin ay sa: Mateo 28:18, 20 “ Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin…   Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang LAHAT ng mga bagay na INIUTOS KO  sa inyo: at ahnee’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan”. 

Mateo 10:1,7-8. At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang labingdalawang alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sarisaring sakit at ang lahat ng sarisaring karamdaman… At samantalang kayo’y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo, na mangagsabi, Ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit  , mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonio: tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.

Luke 10:19.  “Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakanang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway: at sa anomang paraa’y hindi kayo maaano.  Gayon ma’y huwag ninyong ikagalak iti, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo; kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit.”

Marcos 16:15,17,18,20 “ At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal… At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya ; mangagpapalabas sila ng mga demonio sa aking pangalan; mangagsasalita sila ng mga bagong wika, Sila’y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anomang paraan ay hindi makakasama sa kanila; ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit , at sila’y magsisigaling… At nagsialis sila, at nagsipangaral sa lahat ng daki, na gumagawang kasama nila ang Odmorul (Pinuno), at PINATOTOHANAN ang SALITA sa pamamagitan ng mga TANDANG KALAKIP. Siya nawa.  

Sa Juan 14:12 “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay GAGAWIN DIN naman niya ang mga GAWANG AKING GINAGAWA; at  lalong dakilang mga GAWA kaysa rito ang GAGAWIN NIYA; sapagka’t ahnee’y paroon sa Ama. “ Ang mga gawang ginawa ni YAOHUSHUA ay Gawa 10:38 Sa makatuwid baga’y si YAOHUSHUA na taga Nazaret, kung paanong siya’y pinahiran ni YAOHU Ulhim ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan: na naglilibot na GUMAGAWA ng MABUTI, at NAGPAPAGALING sa LAHAT ng mga pinahihirapan ng Diablo; sapagka’t sumasa kaniya ang YAOHU Ulhim.” Gawa 10:38. At “Sumasaakin ang Espiritu ng Odmorul (Pinuno), Sapagka’t ahnee’y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha; Ahnee’y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, At sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi.” Lucas 4:18  

Hindi ba malinaw na ito ang mga kamanghamanghang bagay ang pinagagawa sa atin ni YAOHUSHUA at hindi itong mga weird, mga gawa ng espiritu ng demonio na nagwawala at nagpapagugulo sa pagsamba at pangangaral ng Salita ni YAOHU Ulhim sa loob ng iglesia.  Bakit kaya tinatanggap nila ang mga masasamang espiritu? Hindi kaya dahil ang Molkhi-ul YAOHUSHUA at ang Espiritu ni YAOHU Ulhim ay hindi na kumikilos at sumasakanilang mga himalang gawain. O kaya ang YAOHU Ulhim ay nagpadala na ng sinungaling o mangdarayang espiritu sa kanilang mga propeta na ayaw makinig sa Salita ni YAOHU Ulhim gaya sa I Hari 22:19-23 “At sinabi ni Micheas, Kaya’t iyong dinggin ang salita ng Odmorul (Pinuno): Aking nakita ang Odmorul (Pinuno) na nakaupo sa kaniyang luklukan, at ang buong hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya sa kaniyang kanan at sa kaniyang kaliwa. V20. At sinabi ng Odmorul (Pinuno), Sinong dadaya kay Achab, upang siya’y umahon at mabuwal sa Ramothgalaad? At ang isa’y nagsalita ng ganitong paraan; at ang iba’y nagsalita ng gayong paraan. V21. At lumabas ang isang espiritu at tumayo sa harap ng Odmorul (Pinuno), at nagsabi, Aking dadayain siya. V22. At sinabi sa Odmorul (Pinuno) sa kaniya, Paano? At kaniyang sinabi, Ahnee’y lalabas, at magiging magdarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propeta. At kaniyang sinabi, Iyong dadayain siya, at mananaig ka rin: lumabas ka, at gawin mong gayon. V23. Ngayon nga, narito inilagay ng odmorul  ang magdarayang espiritu sa bibig ng lahat ng iyong mga propetang ito: at ang Odmorul (Pinuno) ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo… v28. At sinabi ni Micheas, kung ikaw ay bumalik sa anomang paraan na payapa, ang Odmorul (Pinuno) ay hindi nagsalita sa pamamagitan ko.  At kaniyang sinabi, Dinggin ninyo, ninyong mga bayan, ninyong lahat.      

Sa huling panahon ngayon na nga, ang mga tunay na mananampalataya kay Messias YAOHUSHUA ay dapat makinig, magmahal at sumunod ng buong puso sa Salita ni YAOHU Ulhim para kanilang patnubay, kaunawaan at kaligtasan. Dapat silang humatol at saliksikin kung tunay nga ang mga ito gaya ng mga taga Berea (Gawa 17:11). Upang malaman kung saan nagmumula ang kapangyarihang ito. Sa YAOHU Ulhim ba? Sa demonio ba? Kay  Satanas ba? Sa angel ba? O Sa tao lang?  Sa dami ng mga bulaang propeta, pastor, apostol at tagapagturo at milagro, dapat lahat ay magingat: KAYA:

1.  Si YAOHUSHUA ay nagutos na ito’y hatulan. “ Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol.” Juan 7:24 bagama’t tila salungat ito sa Santiago at Mateo 7:1-2 na nagsasabi Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Sapagka’t sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo.”  At sa Santiago 4:11, “Huwag kayong mangagsalita ng laban sa isa’t isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid, o humahatol sa kaniyang kapatid, ay nagsasalita laban sa kautusan: datapuwa’t kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi ng hukom.” Sa naunang verse ni Santiago 4:4 kaya niya ito nasabing huwag humatol dahil sila’y mga immoral, Kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipagaway sa YAOHU Ulhim?” Sinoman ngang magibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ni YAOHU Ulhim.” Mula sa sariling sulat ni Santiago na nagsasabi na walang karapatan ang mga iglesiang mangangalunya na humatol sa kaniyang mga kapatid sa Odmorul (Pinuno). Sa Mateo 7:1-2 ay nagpapaliwanag na huwag tayong humatol sa sarili nating panukat. Ibig sabihin sa ating sariling opinyon, isipan, kaalaman, paniniwala kungdi naayon sa Salita ni YAOHU Ulhim na siya ring hahatol sa atin. Sapagka’t ang Salita ni YAOHU Ulhim ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala (discerner ) ng mga pagiisip at mga haka ng puso.” Hebreo 4:12 . Na dapat gamitin ng taong espiritual upang humatol sapagka’t ang I Corinto 2:15-16 ay nagsasabi “Nguni’t  ang sa espiritu ay nagsisiyasat (judgeth) sa lahat ng mga bagay, at siya’y hindi sinisiyasat (judged) ng sinoman. Sapagka’t sino ang nakakilala  ng pagiisip ng Odmorul (Pinuno), upang siya’y turuan niya? Datapuwa’t nasa atin ang pagiisip ni Messias.”   At sa I Corinto 5:12-13; 6 “Sapagka’t ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapuwa’t sa nangasa labas ay YAOHU Ulhim ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.” …O hindi baga ninyo nalalaman  na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga angel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito?    Malinaw na inutusan tayong humatol ng tama at matuwid naayon sa isipan ni Messias na nasa Kasulatan.

2. Si San Pablo bagamat apostol ay hindi nasasaktan bagkus nalulugod sa mga taga Berea na nagsusuri ng kaniyang mga aral. Dahil dito ay napakahirap para sa mga taga Berea na sila’y lukuhin o paikutin sa mga aral na kanilang tinatanggap. “Ngayon lalong marangal ang mga ito sa mga taga Tesalonica sapagka’t tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap, at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito.” Gawa 17:11

3.  Si Juan, Ang Nagmamahal, ay nagbabala sa huling araw na “Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa’t espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila’y sa YAOHU Ulhim: sapagka’t maraming magsisilitaw na bulaang propeta sa sanglibutan… Tayo nga’y sa YAOHU Ulhim: ang nakakakilala sa YAOHU Ulhim ay dumirinig sa atin; ang hindi sa YAOHU Ulhim ay hindi dumirinig sa atin.  Dito’y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan, at ang espiritu ng kamalian. Juan 4:1, 6

4.   Si Timoteo ay pinagbalaanan sa Timoteo 4:1-2 “Nguni’t hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba’y magsisitalikod, sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalinganm na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga;”


Aking pinapanalangin na maalis ang kaliskis na ating mga mata at sa mga gustong manatiling bulag na sa inyo ang kapasiyahan.  Huwag kayong magalit sa akin lalo na  sa mga naging kasama kung matagal sa mga “full gospel movement” bagkus ahnee’y inyong ipanalangin. Lahat tayo ay magbibigay sulit sa YAOHU Ulhim isa-isa. At ang mahabaging YAOHU Ulhim na ating Abi (Ama) ay bigyan tayo ng kaalaman at kaisipan ni Messias YAOHUSHUA mula sa Espiritu ni YAOHU Ulhim na tumayo sa katotohanan at hatulan ang mga maling turo ng demonio at palayasin ang mga iba’t ibang espiritu ng demonio sa pangalan ni YAOHUSHUA na pumasok na sa mga Iglesia ngayon.   “Subukin ninyo lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti”  I Tesalonica 5:21

Kaya nalaman ko kung gaano kahalaga ang utos ni Pablo kay Timoteo na “Huwag mong ipatong ng madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba: ingatan mong malinis ang iyong sarili.” I Timoteo 5:22.


YÁOHU Abihul - ito ang Aking PANGALAN magpakailan man na inyong aalalahanin at itatawag sa Akin mula ngayon 
                          at magpakailan man!
' 
SHUAMÓS (Exodo) 3:15.
YAOHÚ-shua  -  ang iisa, wagas, totoo, orihinal at tunay na Pangalan ng Hebreong Messias! Tagapagligtas at Buhay!

RUKHA-YÁOHU
-  ang totoo Espiritu ni YÁOHU ULHIM !