WELCOME to YAOHUSHUA-him Site

(Shua-oleym)


SHUA-OLEYM (PEACE) TO EVERYONE!


The BELIEVERS in YAOHUSHUA the TRUE MESSIAH is not a new religion nor a denomination but a Filipino movement of  faithful Born - again believers and followers of  YAOHUSHUA  hol-MEHUSHKHAY the only true Saviour and Redeemer of YAOHU-dim (Jews) and YAOHUSHUA-him (Believers).  Our task is to proclaim and make His Shuam (name) YAOHU (pronounced in hebrew as 'yaw-hoo') and His Son YAOHUSHUA  be known throughout the Philippines and the world through the power of the 'RUKHA hol-HODSHUA' (Holy Spirit) because only one Shuam (name) is given among men to be saved i.e. YAOHUSHUA! (ACTS 4:12). 


John 1:41(ASV) He findeth first his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah...     


John 4:25(ASV) The woman saith unto him, I know that Messiah cometh: when he is come, he will declare unto us all things.


The movement has been applying the simple life and character of the true Messiah and His disciples in preaching the Good News of repentance from sins, cleansing blood of the Messiah for the remission of sins, baptism of repentance, receiving the gift of the Holy Spirit, casting out of demons and destroying the works of the devil, healing all manner of sicknesses and diseases and raising the dead 'beh hol-Shu�am' (in the Name of) Molkhiul (King of kings) YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY (the Anointed/Messiah) in these last days.


Remember!


There is no other name under heaven given to humanity for salvation, except the Name: YAOHUSHUA!' - Acts 4:12.  No other name, no other name, no other name, no other name, except: YAOHUSHUA! LISTEN! Every knee must bow at this Name: YAOHUSHUA!  YAOHU's POWER TO SAVE!


HAOLUL-YAOHU ULHIM (the All-Powerful Eternal Creator) with me, let us exalt His 'Shuam' (Name) together! Oh, YAOHU, YAOHU, how excellent is Your 'Shuam' (name) in all the earth!


All these are given to you, in true love and deep humility, 'beh hol-Shuam' (in the Name of) YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY, and we all say, am-nam (so be it)!


For more information and details, please contact us:


Tel. No. (063)(02)4286983;

Cell. No. +639236515678


Emails : yaohushuathetruemessiah@gmail.com, yaohushuahee@gmail.com


Other Websites


http://yaohushuathetruemessiah.webs.com


http://bibliangkaturuan.webs.com


http://yaohushuathemessiah.webs.com


http://yaohushuahim.webs.com

MAIKLING KATAWAGAN

Ang mailking katawagan sa grupong ito ay  "YAOHUSHUA-him", isang hebreong termino at salin ng BELIEVERS IN Yaohúshua the true MESSIAH sa tagalog, English at Hebrew. Si Yaohúshua ang nag-iisang daan, buhay, katotohanan,  tagapamagitan at punong saserdote ng olyanu!

MGA LAYUNIN NG GRUPO

 

Ipakilala at ipalaganap ang may-ari ng pangalang YÁOHU ULHÍM ng Yaoshorúl (Israel) sa buong mundo una sa Pilipinas. Ang ULHÍM ni Abruham, ULHÍM ni  YÁOHUtz-kaq (Isaac) at ULHÍM ni  YÁOHU-caf (Jacob). Ang totoong ngalan ng Makapangyarihan Manlilikha ng daigdig salungat sa paniniwala ng iba na kahit sino na lamang na di-kilala ang kanilang mga tinatawag, sinasambit at pinapanalanginang mga pangalan ng mga idolo.

Ipahayag at ipaalam ang pangalang YÁOHU Abihúl (Ang Ama), ha-BÓR (ang Anak) Yaohúshua ang totoong Messias at ang RÚKHA hol-HODSHÚA (ang Banal na Espiritu) sa maraming mananampalataya ng Biblia sa paniniwalang sumusunod sila sa totoong ULHÍM o Makapangyarihan Manlilikha na hindi nakakabatid ng Kanyang totoong pangalan - upang kanilang dakilain, igalang, sambahin, purihin, itaas at katakutan ang kanyang pangalan ng mga bansa. MOLAOKHÍ (Malakias) 1:11; Yaoshua-YAOHU (Isaiah) 12:4).

Ang Turoh at Tanach (Lumang Tipan) at Bagong Tipan ay malinaw na nagpapakita ng mga talata kung papaano kinilala ng mga Hebreong magulang, hari, saserdote (pari), pastol, propeta, disipulo at mananampalataya kay YÁOHU at sa Kanyang bugtong na Anak na si Yaohúshua ang totoong Messias ng Yaoshorul (ngayon ay Israel) ay totoong tumatawag at nagpapahayag ng Banal at Dalisay na Pangalan bilang patotoo sa mga di YAOHU-dim (Judio) at di-mananampalataya (Gentil). Kung papaano rin ang kanyang mga tapat na taga-sunod na kanilang malalaman ang original at totoong pangalan upang sila ay makatawag sa Makapangyarihang Pangalan, upang sila ay makapagsisi, mapatawad, mailigtas, makalaya, matubos at buong buo na makalaya sa mga kasalanan at sumpa ng sakit at kamatayan.

Upang maibalik muli ang karangalan, kapurihan, kamanghaan, kadakilaan, pagsamba, paggalang at banal na takot sa  YÁOHU ULHÍM ang Makapangyarihang Manliklikha: Ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu.

Upang maihanda, gawing tagasunod at palaguin ang oholyao (mananampalataya) ni Odmorul YAOHÚSHUA  ang totoong Messias hanggang sila ay maging ganap na katulad nito sa ugali, pagsasalita at pamumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu

Upang makapagtalaga ng ibat-ibang grupo at pagtitipon sa mga bahay-bahay sa bawat barangay, komunidad, bayan at siyudad. Upang maihanda rin ang kanyang mga lingkod at manggagawa sa mga gawaing magtataas sa Ol Shuam YAOHÚSHUA ang totoong Messias.

ANG PANGITAIN SA PILIPINAS

YAOSHUA-YÁOHU (Isaiah) 24:14-16A

Ang mga ito ay maglalakas ng kanilang tinig, sila'y magsisihiyaw; dahil sa kamahalan ni YÁOHU ay nagsisihiyaw sila ng malakas mula sa dagat. Kaya't luwalhatiin ninyo ang YÁOHU sa silanganan, sa makatuwid baga'y ang pangalan ni YÁOHU, ang ULHÍM  ng Yaoshorúl, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid.

ZAFNA-YÁOHU (Zephaniah) 3:8-9

Kaya't hintayin ninyo ahnee, sabi ni YÁOHU, hanggang sa kaarawan na ahnee'y bumangon sa panghuhuli; sapagka't ang aking pasiya ay pisanin ang mga bansa, upang aking mapisan ang mga kaharian, upang maibuhos ko sa kanila ang aking kagalitan, sa makatuwid baga'y ang aking buong mabangis na galit; sapagka't ang buong lupa ay sasakmalin, ng silakbo ng aking paninibugho.

Sapagka't akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na (Hebreong) wika, upang silang yaohod ay makatawag sa pangalan ni YÁOHU; na paglingkuran siya na may pagkakaisa.

BABALA NG GRUPO


Yarmi-YÁOHU (Jeremias) 10:23-25

Oh YÁOHU, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kaniyang sarili; hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang.

Oh YÁOHU, sawayin mo ahnee, nguni't sa pamamagitan ng kahatulan; huwag sa iyong galit, baka ahnee'y iuwi mo sa wala.

Iyong ibuhos ang iyong kapusukan sa mga bansa na hindi nakakakilala sa iyo, at sa mga angkan (pamilya) na hindi nagsisitawag sa iyong PANGALAN; sapagka't kanilang sinakmal ang YÁOHU-caf, oo, kanilang sinakmal siya, at nilipol siya, at sinira ang kaniyang tahanan.

YAOHÚSHUA

ang totoong Sanga, Lingkod at Sugo

'Makinig ka sa Akin, YAOHÚSHUA, na Punong Saserdote, at kayong ibang mga saserdote, ikaw ang larawan ng mga  kamangha-manghang isang darating, hindi mo ba nakikita? Si YAOHÚSHUA ang sumasagisag sa Aking Lingkod - ang Sanga, na Aking isusugo!'  Ang sabi ng YAOHU ULHIM sa  Zochar-YÁOHU (Zacarias) 3:8

'Iputong ang korona sa ulo ni YAOHÚSHUA, ang Punong Saserdote - Ikaw ang sagisag ng Taong darating, na ang Pangalan ay 'ang Sanga' (Nuzor) - Siya ay magsasanga mula sa Kaniyang sarili ('Zoro' - seed) at itatayo Niya ang Templo ni YAOHU ULHIM. Sa Kaniya nauukol ang titulong maharlika.  Maghahari't mamamahala Siya bilang Hari at Saserdote, ng may ganap na pagkakaisa sa dalawang tungkuling ito!' - Zochar-YÁOHU (Zacarias) 6:11-13

What must I do to be saved?”

 

Acts 16 (YAOHUSHUA-him Version)

 20and when they had brought them unto the magistrates, they said, These men, being YAOHU-dim (Jews), do exceedingly trouble our city, 21and set forth customs which it is not lawful for us to receive, or to observe, being Romans. 22And the multitude rose up together against them: and the magistrates rent their garments off them, and commanded to beat them with rods. 23And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailor to keep them safely: 24who, having received such a charge, cast them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks. 25But about midnight Paul and Silas were praying and singing hymns unto ULHIM (means ‘The Powerful Creator” in Hebrew), and the prisoners were listening to them; 26and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison-house were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one's bands were loosed. 27And the jailor, being roused out of sleep and seeing the prison doors open, drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. 28But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here. 29And he called for lights and sprang in, and, trembling for fear, fell down before Paul and Silas, 30and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? 31And they said, Believe on the Odmorul YAOHUSHUA, and thou shalt be saved, thou and thy house. 32And they spake the word of HWHY (pronounce in hebrew  as ‘yaw-hoo’) unto him, with all that were in his house. 33And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, immediately. 34And he brought them up into his house, and set food before them, and rejoiced greatly, with all his house, having believed in ULHIM.”

What must I do to be saved? This is the most important question one can ask, for the answer one receives and accepts will make the difference between being lost and eternally separated from YAOHU ULHIM, or having eternal life and fellowship with YAOHU ULHIM. Fortunately, this question is asked and answered in the Word of YAOHU ULHIM, in the Hebrew Scriptures (QAOTAV).

"Sirs, what must I do to be saved?"

To which the preachers answered:

"Believe in YAOHU-shua, and you will be saved, you and your household." (Acts 16:31)

This is YAOHU ULHIM's plan of salvation, which is the only plan He has given so that sinners can be saved and redeemed. But to believe something or someone’s name is not the guarantee of salvation. You must know who are you calling for to be saved because Satyr (the goat and the Father of all lies) has owned all these pagan and idol names (i.e. Lord, El Shaddai, Jehovah, Yahweh, God, Jesus, Gesu, Iesu, Yeshua and many more) . Let’s digest the details below:  

Romans 10:11-18 (YAOHUSHUA-him Version)

“1Brethren, my heart's desire and my supplication to ULHIM is for them, that they may be saved. 2For I bear them witness that they have a zeal for HWHY, but not according to knowledge. 3For being ignorant of ULHIM's righteousness, and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of ULHIM. 4For the Messiah is the end of the law unto righteousness to every one that believeth. 5For Mehushua (Moses) writeth that the man that doeth the righteousness which is of the law shall live thereby. 6But the righteousness which is of faith saith thus, Say not in thy heart, Who shall ascend into heaven? (that is, to bring the Messiah down:) 7or, Who shall descend into the abyss? (That is, to bring the Messiah up from the dead.) 8But what saith it? The word is nigh thee, in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of faith, which we preach: 9because if thou shalt confess with thy mouth OSWHY (pronounce in Hebrew as ‘yaw-hoo-shua’) as Ruler, and shalt believe in thy heart that ULHIM raised him from the dead, thou shalt be saved: 10for with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. 11For the scripture (Hebrew old covenant) saith, Whosoever believeth on him shall not be put to shame. 12For there is no distinction between YAOHU-di (Jew) and Greek: for the same Ruler is Ruler of all, and is rich unto all that call upon him: 13for, Whosoever shall call upon the NAME of HWHY (pronounce in hebrew  as ‘yaw-hoo’) shall be saved. 14How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher? 15and how shall they preach, except they be sent? even as it is written, How beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things! 16But they did not all hearken to the glad tidings. For Yaoshua-YAOHU (Isaiah) saith, HWHY, who hath believed our report? 17So belief cometh of hearing, and hearing by the word of HWHY. 18But I say, Did they not hear? Yea, verily, Their sound went out into all the earth, And their words unto the ends of the world. 19But I say, Did YAOSHORUL (poetic name of Israel) not know? First Mehushua (Moses) saith, I will provoke you to jealousy with that which is no nation, With a nation void of understanding will I anger you. 20And Yaoshua- YAOHU (Isaiah) is very bold, and saith, I was found of them that sought me not; I became manifest unto them that asked not of me. 21But as to YAOSHORUL he saith, All the day long did I spread out my hands unto a disobedient and gainsaying people.”


There is no such thing as shortcut to salvation and eternal life.  Everyone will give account on the day of judgment. So we have to begin in the right and first step to the narrow road that leadeth unto eternal life: Salvation and eternal life are like a multi-faceted diamond. As you look at the diamond from a distance, it is one unit. But upon closer examination we can see different facets to the diamond, each brilliantly reflecting light, similar to the different elements of a salvation, redemption, deliverance and eternal life. Let’s look at the elements of these below. Each command is necessary in order to have a complete and absolute assurance of salvation and eternal life: Hence,

 

1.        You must search and believe the Word (The Old Hebrew Scriptures) of HWHY –(YAOHU-khanam (John) 5:39, Romans 10:16-18)

16But they did not all hearken to the glad tidings. For Yaoshua-YAOHU (Isaiah) saith, HWHY, who hath believed our report? 17So belief cometh of hearing, and hearing by the word of HWHY. 18But I say, Did they not hear? Yea, verily, Their sound went out into all the earth, And their words unto the ends of the world

 

John 5:39 Ye search the scriptures (old Hebrew Scriptures), because ye think that in them ye have eternal life ; and these are they which bear witness of me.

2.        You must listen and believe the true messengers or preachers of HWHY YÁOHU ULHIM and  YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY (The Hebraic Messiah). (Romans 10:14-17; Acts 16:32-34)

…how shall they believe in him whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher? 15and how shall they preach, except they be sent? even as it is written, How beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things!

3.        We must call and cry aloud to YÁOHU ULHIM’s name. (I Chronicles 16:35; Joel 2:32; Acts 2:21; Acts 22:16; Romans 10:12-13)

12For there is no distinction between YAOHU-di (Jew) and Greek: for the same Ruler is Ruler of all, and is rich unto all that call upon him: 13for, Whosoever shall call upon the name of the HWHY (pronounce in hebrew  as ‘yaw-hoo’) shall be saved.

4.        We must continually believe and confess the true name of the Messiah-YAOHÚSHUA (Acts 8:12-17, Rom. 10:8-10)

8But what saith it? The word is nigh thee, in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of faith, which we preach: 9because if thou shalt confess with thy mouth OSWHY (pronounce in Hebrew as ‘yaw-hoo-shua’) as Ruler, and shalt believe in thy heart that ULHIM raised him from the dead, thou shalt be saved: 10for with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.

John 20:31 But these are written, that ye might believe that YAOHUSHUA is the Messiah, the Son of ULHIM; and that believing ye might have life through his name.

For there is no OTHER NAME (not two) under heaven, that is given among men (not by men but by angel from heaven) that we may be saved except the Hebrew name  OSWHY.

YAOHÚ-SHUA – means ‘YAOHU’s power to save’ His People (YAOHU-dim). (not the fictitious, fake, Hellenized, Latinized, invented Greek name ‘jesus’, ‘iesu’ or ‘Gesu’.)

5.        We must truly repent from our sins and iniquities through the name of YAOHUSHUA the Messiah. (Luke 13:3,5; Matthew 4:17; Acts 2:37-38)

 

Acts 2:38 Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of YAOHÚSHUA the Messiah for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the RUKHA-hol-HODSHUA (Holy Spirit) . (Acts 8:16, 10:48, 19:5)

 

6.        We must be immersed in water (baptism of repentance) in the name of YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY. (Acts 2:37-38; Acts 8:12-17; Acts 19:1-6; Acts 16:32-33; Acts 22:16)

 

7.        We must receive the gift of the RUKHA-hol-HODSHUA (Holy Spirit)in the name of YAOHÚSHUA the Messiah. (Acts 2:37-38; Acts 8:12-17; Acts 11:16)

 

8.        We must be born of YAOHU ULHIM by believing His NAME (John 3:3-4, I John 5:18, John 1:12)

 

12But as many as received him (YAOHÚSHUA the Messiah), to them gave he the right to become children of HWHY , even to them that believe on his name.

 

9.        We must be righteous and justified in the name of  YAOHÚSHUA the Messiah. (Matthew 5:20)

 

1 Corinthians 6:11 And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of  OSWHY YAOHÚSHUA, and by the Spirit of our ULHIM.

 

10.     We must forgive others as YÁOHU ULHIM forgives us. (Matthew 6:14-15; Matthew 18:21-35)

 

11.     We must love and choose YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY more than any other person and/or our own life. (Luke 14:26; Matthew 28:19, Romans 10:9-10)

 

12.     We must follow YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY and be willing to suffer for him and persecuted in His Name. (Luke 14:27; Matthew 5:11).

 

13.     We must give up everything we have to become the true disciples of YAOHÚSHUA the Messiah. (Luke 14:26-33).

 

14.     We must never disown or deny YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.(Matthew 10:32-33).

 

15.     We must endure to the end of our life for the sake of   YAOHÚSHUA’s name (Matthew 10:22; 1 Cor. 15:1-2).

 

16.     We must bear fruit for we are the branches of YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY. (John 15:2).

 

17.     We must remain in YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY. (John 15:6).

 

18.     We must be holy and perfect as YAOHU ULHIM. (Matthew 5:8, 48; Hebrew 12:14; Leviticus 11:44, I Peter 1:16) 

 

19.     We must be in fellowship with the Believers of YAOHÚSHUA THE TRUE MESSIAH, exhorting one another, and so much the more, as ye see the day drawing nigh. (Hebrew 10:25)

 

I Timothy 3:15but if I tarry long, that thou mayest know how men ought to behave themselves in the house of HWHY, which is the oholyao (assembly) of the living ULHIM the pillar and ground of the truth.  

 

20.     Study and meditate on the Scriptures to see more other facets of salvation.

 

In all of these, we believe that the greatest and present commandment as taught by Molkhiúl YAOHÚSHUA ha-MEHUSHKHÁY: “Love HWHY YÁOHU your ULHIM with all your heart and with all your soul and with all your mind.”  And a new commandment that “Love one another; as I (OSWHY YAOHÚSHUA ha-MEHUSHKHÁY) have loved you“.   (Matthew 22:37-39;  John 13:34-35; I Corinthians 13)

 

 

 


LET US BUILD A HOUSE ONLY FOR HIS NAME!

 

Chapter 5

3it came to pass, when the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking hwhy; and when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised hwhy, [saying], For he is good; for his lovingkindness [endureth] for ever; that then the house was filled with a cloud, even the house of hwhy, 14so that the priests could not stand to minister by reason of the cloud: for the glory of hwhy filled the house of ULHÍM .

 

Chapter 6

1Then spake Shua-olmoh , hwhy hath said that he would dwell in the thick darkness. 2But I have built thee a house of habitation, and a place for thee to dwell in for ever. 3 And the king turned his face, and blessed all the assembly of YAO-shorul (Israel) : and all the assembly of YAO-shorul stood. 4And he said, Blessed be hwhy, the ULHÍM of YAO-shorul, who spake with his mouth unto David my father, and hath with his hands fulfilled it, saying, 5Since the day that I brought forth my people out of the land of Egypt, I chose no city out of all the tribes of YAO-shorul to build a house in, that my name might be there; neither chose I any man to be prince over my people YAO-shorul: 6but I have chosen YAOHU-shuaoleym (Jerusalem), that my name might be there; and have chosen David to be over my people YAO-shorul. 7Now it was in the heart of David my father to build a house for the name of hwhy, the ULHÍM of YAO-shorul. 8But hwhy said unto David my father, Whereas it was in thy heart to build a house for my name, thou didst well that it was in thy heart: 9 nevertheless thou shalt not build the house; but thy son that shall come forth out of thy loins, he shall build the house for my name. 10And hwhy hath performed his word that he spake; for I am risen up in the room of David my father, and sit on the throne of YAO-shorul, as hwhy promised, and have built the house for the name of hwhy, the ULHÍM of YAO-shorul. 11And there have I set the ark, wherein is the covenant of hwhy, which he made with the children of YAO-shorul. 12And he stood before the altar of hwhy in the presence of all the assembly of YAO-shorul, and spread forth his hands 13(for Shua-olmoh had made a brazen scaffold, five cubits long, and five cubits broad, and three cubits high, and had set it in the midst of the court; and upon it he stood, and kneeled down upon his knees before all the assembly of YAO-shorul, and spread forth his hands toward heaven;) 14and he said, O hwhy, the ULHÍM of YAO-shorul, there is no ULHÍM like thee, in heaven, or on earth; who keepest covenant and lovingkindness with thy servants, that walk before thee with all their heart; 15who hast kept with thy servant David my father that which thou didst promise him: yea, thou spakest with thy mouth, and hast fulfilled it with thy hand, as it is this day. 16Now therefore, O hwhy, the ULHÍM of YAO-shorul, keep with thy servant David my father that which thou hast promised him, saying, There shall not fail thee a man in my sight to sit on the throne of YAO-shorul, if only thy children take heed to their way, to walk in my law as thou hast walked before me. 17Now therefore, O hwhy, the ULHÍM of YAO-shorul, let thy word be verified, which thou spakest unto thy servant David. 18But will ULHÍM in very deed dwell with men on the earth? behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain thee; how much less this house which I have builded! 19Yet have thou respect unto the prayer of thy servant, and to his supplication, O hwhy my ULHÍM, to hearken unto the cry and to the prayer which thy servant prayeth before thee; 20that thine eyes may be open toward this house day and night, even toward the place whereof thou hast said that thou wouldest put thy name there; to hearken unto the prayer which thy servant shall pray toward this place. 21And hearken thou to the supplications of thy servant, and of thy people YAO-shorul, when they shall pray toward this place: yea, hear thou from thy dwelling-place, even from heaven; and when thou hearest forgive. 22If a man sin against his neighbor, and an oath be laid upon him to cause him to swear, and he come [and] swear before thine altar in this house; 23then hear thou from heaven, and do, and judge thy servants, requiting the wicked, to bring his way upon his own head; and justifying the righteous, to give him according to his righteousness. 24And if thy people YAO-shorul be smitten down before the enemy, because they have sinned against thee, and shall turn again and confess thy name, and pray and make supplication before thee in this house; 25 then hear thou from heaven, and forgive the sin of thy people YAO-shorul, and bring them again unto the land which thou gavest to them and to their fathers. 26When the heavens are shut up, and there is no rain, because they have sinned against thee; if they pray toward this place, and confess thy name, and turn from their sin, when thou dost afflict them: 27then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy servants, and of thy people YAO-shorul, when thou teachest them the good way wherein they should walk; and send rain upon thy land, which thou hast given to thy people for an inheritance. 28If there be in the land famine, if there be pestilence, if there be blasting or mildew, locust or caterpillar; if their enemies besiege them in the land of their cities; whatsoever plague or whatsoever sickness there be; 29what prayer and supplication soever be made by any man, or by all thy people YAO-shorul, who shall know every man his own plague and his own sorrow, and shall spread forth his hands toward this house: 30then hear thou from heaven thy dwelling-place and forgive, and render unto every man according to all his ways, whose heart thou knowest; (for thou, even thou only, knowest the hearts of the children of men;) 31that they may fear thee, to walk in thy ways, so long as they live in the land which thou gavest unto our fathers. 32Moreover concerning the foreigner, that is not of thy people YAO-shorul, when he shall come from a far country for thy great name 's sake, and thy mighty hand, and thine outstretched arm; when they shall come and pray toward this house: 33then hear thou from heaven, even from thy dwelling-place, and do according to all that the foreigner calleth to thee for; that all the peoples of the earth may know thy name, and fear thee, as doth thy people YAO-shorul, and that they may know that this house which I have built is called by thy name. 34If thy people go out to battle against their enemies, by whatsoever way thou shalt send them, and they pray unto thee toward this city which thou hast chosen, and the house which I have built for thy name; 35 then hear thou from heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause. 36If they sin against thee (for there is no man that sinneth not), and thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captive unto a land far off or near; 37yet if they shall bethink themselves in the land whither they are carried captive, and turn again, and make supplication unto thee in the land of their captivity, saying, We have sinned, we have done perversely, and have dealt wickedly; 38if they return unto thee with all their heart and with all their soul in the land of their captivity, whither they have carried them captive, and pray toward their land, which thou gavest unto their fathers, and the city which thou hast chosen, and toward the house which I have built for thy name: 39then hear thou from heaven, even from thy dwelling-place, their prayer and their supplications, and maintain their cause, and forgive thy people who have sinned against thee. 40Now, O my ULHÍM, let, I beseech thee, thine eyes be open, and let thine ears be attent, unto the prayer that is made in this place. 41Now therefore arise, O hwhy ULHÍM, into thy resting-place, thou, and the ark of ULHÍM thy strength: let thy priests, O hwhy ULHÍM, be clothed with salvation, and let thy saints rejoice in goodness. 42O hwhy ULHÍM, turn not away the face of thine anointed: remember [thy] lovingkindnesses to David thy servant.

 

Chapter 7

1Now when Shua-olmoh had made an end of praying, the fire came down from heaven, and consumed the burnt-offering and the sacrifices; and the glory of hwhy filled the house. 2And the priests could not enter into the house of hwhy, because the glory of hwhy filled hwhy 's house. 3And all the children of YAO-shorul looked on, when the fire came down, and the glory of hwhy was upon the house; and they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement, and worshipped, and gave thanks unto hwhy, [saying], For he is good; for his lovingkindness [endureth] for ever. 2 TOLDOTH (Chronicles) 5:13-14; 6:1-42 and 7:1-3